Miễn Trừ Trách Nhiệm

Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi – http://buffaloolmstedparks.org. Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, xin vui lòng đọc và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây.

Bình Luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi sẽ thu thập các dữ liệu hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cùng với địa chỉ IP và chuỗi người dùng của trình duyệt để hỗ trợ phát hiện rác. Một chuỗi ẩn danh được tạo ra từ địa chỉ email của bạn có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để kiểm tra xem bạn có sử dụng nó không.

Hình Ảnh

Nếu bạn tải lên hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên các hình ảnh chứa dữ liệu vị trí nhúng (EXIF GPS). Người truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Khi bạn để lại một bình luận trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lựa lưu tên, địa chỉ email và trang web của bạn trong cookies. Những cookies này giúp tiện lợi cho bạn khi bạn để lại bình luận khác.

Nội Dung Nhúng từ Trang Web Khác

Bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng từ các trang web khác (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Những nội dung nhúng từ các trang web khác hoạt động tương tự như nếu khách truy cập truy cập trực tiếp vào trang web đó.

Chia Sẻ Dữ Liệu của Bạn

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Thời Gian Lưu Trữ Dữ Liệu Của Bạn

Nếu bạn để lại một bình luận, bình luận và các siêu dữ liệu của nó sẽ được lưu trữ vĩnh viễn. Điều này giúp chúng tôi nhận biết và phê duyệt các bình luận theo dõi tự động thay vì giữ chúng trong hàng chờ kiểm duyệt.

Quyền Lợi của Bạn Đối Với Dữ Liệu Cá Nhân

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc để lại bình luận, bạn có thể yêu cầu nhận một tệp xuất khẩu của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn, bao gồm bất kỳ dữ liệu nào bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào chúng tôi lưu trữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi bắt buộc phải giữ lại cho mục đích quản lý, pháp lý hoặc bảo mật.